Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego MARITEX

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.
II. Definicje.
III. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym.
IV. Tryb postępowania reklamacyjnego.
V. Zawieranie Umowy sprzedaży.
VI. Cena i metody płatności za Produkt.
VII. Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru Produktu.
VIII. Reklamacje Produktu.
IX. Prawo odstąpienia od umowy.
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
XI. Postanowienia szczególne w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z Przedsiębiorcami.
XII. Sądowe rozstrzyganie sporów.
XIII. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności
XIV. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.maritex.com.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”).
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt XI Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).
4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. Definicje.

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
7. Kupujący – użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży.
8. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) pochodzące od Usługodawcy, a wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy.
9. Produkt – rzecz ruchoma udostępniona w Sklepie internetowym przez Usługodawcę, która jest możliwa do nabycia przez Użytkownika w drodze Umowy sprzedaży.
10. Przedsiębiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tych osób charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
11. Regulamin – niniejszy Regulamin sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
12. Sprzedawca – Usługodawca, który zawarł umowę sprzedaży z Kupującym.
13. Usługodawca – spółka MARITEX Leszek Łosin Spółka jawna z siedzibą w Gdyni (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880720; prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9581659572; REGON 221578676, e – mail: maritex@maritex.com.pl.
14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera bądź zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.).
16. Usługa elektroniczna – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony za pośrednictwem Sklepu internetowego, umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedawcy w Sklepie internetowym.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty elektronicznej lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym.

1. Dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, e – mail oraz Newsletter.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, w którym niezbędne jest podanie przez Użytkownika swoich następujących danych:
a) login,
b) imię i nazwisko,
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) hasło.
3. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami konieczne jest podanie również:
a) nazwy (firma),
b) numer NIP.
4. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
5. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym.
6. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika dwóch kolejnych kroków:
a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
b) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
7. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz następujących danych dotyczących Umowy sprzedaży:
a) produkt/y,
b) ilość Produktu/ów,
c) miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
d) sposób płatności.
8. Użytkownik może złożyć zamówienie również za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie internetowej.
9. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, ust. 2 lit b – e, ust. 3 oraz ust. 7 lit. a – d stosuje się odpowiednio.
10. Usługa elektroniczna ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
11. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
12. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na newsletter.
13. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt VIII Regulaminu) Użytkownik może składać:
a) pisemnie,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta po zalogowaniu.
2. W opisie reklamacji Użytkownik zawiera następujące dane:
a) informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądanie Użytkownika;
c) dane kontaktowe Użytkownika.
3. Brak danych, o których mowa w ust. 2 nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
4. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia.
5. Postanowienie odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację do 30 dni, nie stosuje się do reklamacji Produktów składanych przez Kupujących będących konsumentami.

V. Zawieranie Umowy sprzedaży.

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Kupujący może składać przez adresy poczty elektronicznej lub numery telefonu wskazane pod następującym adresem: https://www.maritex.com.pl/dane_kontaktowe_maritex.html.
3. W przypadku wyboru złożenia zamówienia telefonicznie, Kupujący obowiązany jest podać pracownikowi Sklepu Internetowego obsługującego połączenie, oprócz danych, o których mowa w pkt III ust. 2 lit., b – e, ust. 3 i ust. 7 lit. a – d, następujące dane:
a) nazwę produktu, ewentualnie kod producenta,
b) ilość Produktu/ów,
c) miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
d) sposób płatności,
e) adres poczty elektronicznej.
4. Złożenie Zamówienia telefonicznie wiąże się z obowiązkiem zapłaty po stronie Kupującego.
5. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie, Sprzedawca podaje Kupującemu będącemu Konsumentem informacje dotyczące:
a) głównych cech świadczenia Sprzedającego;
b) oznaczenia Sprzedającego;
c) łącznej ceny za Towary oraz opłaty za dostawę Produktu;
d) prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
e) czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.
6. Zamówienia telefoniczne można składać w Dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Po złożeniu Zamówienia bez względu na formę, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
9. Wiadomość Sprzedawcy, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności:
a) oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji,
b) potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży,
c) Regulamin Sklepu Internetowego,
d) Informacji dotyczących Polityki Prywatności.
10. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

VI. Cena i metody płatności za Produkt.

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest zgodnie z wyborem Klienta w złotych polskich (PLN), dolarach amerykańskich (USD) albo euro (EUR) i zawiera podatki.
2. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży.
3. Sprzedawca dopuszcza następujące metody uiszczenia ceny za Produkt:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu eCard.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.ecard.pl.
4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu eCard.pl.
5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, kapitał zakładowy 16 840 000,00 zł (opłacony w całości), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 01634178600000.
6. W przypadku wyboru przez Kupującego, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

VII. Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru Produktu.

1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
3. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby dostawy i odbioru Produktu:
a) przesyłka pocztowa,
b) przesyłka pocztowa pobraniowa,
c) przesyłka kurierska,
d) przesyłka kurierska pobraniowa.
4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 120 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia Sprzedawca podał krótszy termin.
5. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 120 dni roboczych.
6. Bieg terminu dostawy zaczyna się od:
a) od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
b) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem.

VIII. Reklamacje Produktu.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie Kodeks cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
3. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jednej z następujących form:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy tj. ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maritex@maritex.com.pl;
c) w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta po zalogowaniu (https://www.maritex.com.pl).
5. W opisie reklamacji Użytkownik zawiera następujące dane:
a) informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądanie Kupującego;
c) dane kontaktowe Kupującego.
6. Brak danych, o których mowa w ust. 5 nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
8. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana.
9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia.
10. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust 12 – 14.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następującej formie:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy tj. ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maritex@maritex.com.pl.
4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”.
5. Skorzystanie ze wzoru formularza przez Konsumenta nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) przypadku umowy, która:
-obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
-polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę taka uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
10. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 9 wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy tj. ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
a) wybór sposobu dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b) bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
14. Kwotę zapłaty, o której mowa w ust. 13 oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Postanowienia szczególne w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z Przedsiębiorcami.

1. Postanowienia pkt XI mają zastosowanie wobec Przedsiębiorców.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w przypadku, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu nie będącego konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. W razie przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
8. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego zostaje wyłączona.
10. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

XII. Sądowe rozstrzyganie sporów.

1. W przypadku sporów powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Umowy sprzedaży właściwy jest sąd powszechny według właściwości rzeczowej i miejscowej ogólnej – jeżeli Kupującym, bądź Użytkownikiem jest Konsument.
2. W przypadku sporów powstałych na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Umowy sprzedaży właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy – jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą.
3. Sprzedający i Kupujący (będący Przedsiębiorcą lub Konsumentem) mogą w drodze dodatkowej umowy ustalić właściwość miejscową sądu powszechnego do rozstrzygania sporów.

XIII. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności.

1. Sprzedawca/ Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
2. Złożenie zamówienia bez względu na formę i zawarcie Umowy sprzedaży stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego.
3. Administratorem danych osobowych Kupującego jest „MARITEX” Leszek Łosin z siedzibą w Gdyni (81 – 577) przy ulicy Rdestowa 53 D.
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) zawarcia umowy oraz realizacji przedmiotu umowy,
b) świadczenia usług,
c) podatkowych,
d) rozpatrywania reklamacji, przyjmowania zamówień,
e) prowadzenia korespondencji,
f) prowadzenia ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,
g) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie siedziby Administratora,
h) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
i) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym.
5. Odbiorcą danych osobowych Kupującego są pracownicy Sprzedającego oraz podmioty z nim współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia.
6. Dane Kupującego przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 4 przez okres realizacji umowy, a po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.
7. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem.
8. Kupującemu przysługuje szereg uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności:
a) prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
b) prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych, przekazanych Sprzedającemu,
f) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego naruszają prawo.
9. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Wszelkie niezbędne informacje o procesach przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujących Kupującemu praw będą udostępniane w formie elektronicznej, po przesłaniu żądania przekazania powyższych informacji pod adresem e – mail Sprzedającego: maritex@maritex.com.pl.
11. Postanowienia w zakresie Polityki prywatności zawarte są na podstronie internetowej pod adresem: https://www.maritex.com.pl/polityka_prywatnosci.html .

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów obejmują również osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r., ust. 1 nie ma zastosowania.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
5. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
8. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)